ALGEMENE VOORWAARDEN XXXDISCLAIMER

     
 

Dovenetel 44
7463 EG Rijssen
Telefoon: (0548) 78 98 54
Mobiel: 06 - 481 17 102
E-mail: info@veneklaasverbouw.nl
Website: www.veneklaasverbouw.nl
 

 


Algemene voorwaarden


Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten aangegaan door Veneklaas Bouw & Verbouw, hierna te noemen "Veneklaas", gevestigd te Rijssen.
1.2. Met het accepteren van een offerte en het geven van een opdracht aan deze -accepteert een (potentiële) opdrachtgever de toepasselijkheid van de onderhavige door Veneklaas gehanteerde algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zullen alsdan met uitsluiting van andere voorwaarden, welke dan ook, op een door Veneklaas gedane offerte en/of op een aan haar gegeven opdracht van toepassing zijn.
1..3. Een van een (potentiële) opdrachtgever van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarde kan slechts bij een schriftelijke instemming van Veneklaas gelding hebben en haar binden. Een dergelijke schriftelijke instemming zal slechts gelden voor zolang de uitvoering van een opdracht in het kader waarvan deze gegeven is voortduurt. Een dergelijke instemming zal dus nimmer verder kunnen reiken dan de opdracht waarvoor zij werd gegeven.
1.4. Het in het derde lid van dit artikel bepaalde heeft met betrekking tot al datgene dat daarin is bepaald dezelfde werking in een geval dat een opdrachtgever zich zou beroepen op algemene voorwaarden, die door een derde voor het hanteren daarvan zijn opgesteld voor een geval dat de opdrachtgever een particulier is.
1.5. Datgene dat in het eerste tot en met het vierde lid van dit artikel is bepaald geldt niet in het geval dat een opdrachtgever zich beroept op de toepasselijkheid van de "Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen 1998", opgesteld door de "vereniging eigen huis" en het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB), welke algemene voorwaarden onder andere worden gehanteerd door de Stichting Bouwgarant.
1.6. Veneklaas voert haar in het kader van een opdracht uit te voeren werkzaamheden uit in zogenaamd daggeldwerk (regiewerk), ofwel als zogenaamd aangenomen werk.

Artikel 2. Aangenomen werk
2.1. In een offerte, aan te nemen werk betreffende, zijn de door Veneklaas uit te voeren werkzaamheden volledig omschreven, waar nodig gebaseerd op mee te sturen tekeningen.
2.2. Alle door haar te verrichten werkzaamheden worden door Veneklaas uitgevoerd naar door haar opgegeven, dan wel door haar geaccepteerde, maten en/of gebaseerd op door haar gemaakte, dan wel geaccepteerde tekeningen. Bij geringe zich bij de uitvoering van werkzaamheden voordoende maatafwijkingen heeft een opdrachtgever overigens geen recht om een betaling op te schorten, dan wel om niet te betalen.
2..3. Tenzij anders zal worden overeengekomen zal Veneklaas gehouden zijn om haar aanbiedingen gedurende dertig dagen te handhaven.

Artikel 3. Aanbiedingen
3.1. Elke overige offerte, dat wil zeggen niet aan te nemen werk betreffende, geschiedt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend.
3..2. Een mondelinge aanbieding van Veneklaas bindt haar slechts na een schriftelijke bevestiging door haar daarvan.

Artikel 4. Overeenkomsten
4.1. Een aan haar gegeven mondelinge opdracht kan Veneklaas slechts binden na haar schriftelijke bevestiging daarvan aan een desbetreffende opdrachtgever .
4.2. Een door Veneklaas aangegane overeenkomst zal ontbonden zijn indien aan haar, zulks te harer beoordeling, zal blijken dat een opdrachtgever niet voldoende waarborg biedt waar het de betaling van door haar uit te voeren werkzaamheden, dan wel door haar te verrichten leveranties, betreft. Het is aan Veneklaas toegestaan om een onderzoek naar de kredietwaardigheid van een opdrachtgever te (doen) verrichten. Van het feit van een ontbonden zijn van een overeenkomst op grond van het hierin vervatte zal Veneklaas een desbetreffende opdrachtgever schriftelijk dienen te verwittigen.
4.3. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen tussen Veneklaas en een (potentiële) opdrachtgever binden (opgegeven) maten, gewichten, eigenschappen, en dergelijke, van door haar bij een aanbieding geoffreerde, dan wel van door haar bij de uitvoering van een opdracht gebruikte, materialen en produkten, alsmede andere gegevens daarvan, vermeld in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, en dergelijke, haar niet. Behoudens bewijs van het tegendeel wordt Veneklaas geacht dergelijke gegevens te goeder trouw te hebben verstrekt.
4.4. Behoudens de instemming van Veneklaas met betrekking daartoe is een (potentiële) opdrachtgever verplicht om er voor zorg te dragen dat geen enkel gegeven van door Veneklaas bij de uitvoering van een opdracht gebruikte materialen en producten, alsmede van door haar ten behoeve daarvan gebruikte tekeningen, in woord of geschrift, of op welke andere wijze dan ook, aan een derde bekend wordt. Het is met name niet aan een (potentiële) opdrachtgever toegestaan om kopieën te maken van aan deze door Veneklaas bij een offerte, of ten behoeve van een opdracht, verstrekte bescheiden, welke dan ook.

Artikel 5. Afspraken
Afspraken en/ of overeenkomsten tussen een lid van haar personeel en een opdrachtgever, dan wel een personeelslid van een opdrachtgever, binden Veneklaas, tenzij schriftelijk door haar bevestigd, niet.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten
6.1. Tenzij anders tussen haar en een (potentiële) opdrachtgever zal worden overeengekomen verblijft elk intellectueel eigendomsrecht waar het door haar aan deze verstrekte gegevens betreft bij Veneklaas. Het is aan een (potentiële) opdrachtgever slechts met uitdrukkelijke toestemming van Veneklaas toegestaan om dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken, ofwel te kopiëren.
6.2. Al datgene dat in het kader van een offerte en/of een opdracht door Veneklaas aan een (potentiële) opdrachtgever wordt verstrekt blijft haar onvervreemdbaar eigendom, en dient op een eerste verzoek harerzijds onverwijld door deze aan haar geretourneerd te worden.
6.3. Een (potentiële) opdrachtgever zal aan Veneklaas bij elke overtreding van het hierin bepaalde een gefixeerde boete van E. 4.500,-- verbeuren, onverminderd diens recht om alsdan de gehele door haar deswege geleden en nog te lijden schade van deze te vorderen.

Artikel 7. Verplichtingen van Veneklaas
7.1. Veneklaas is verplicht om aan haar gegeven opdrachten uit te voeren ingevolge datgene dat in een desbetreffende overeenkomst werd bepaald.
7.2. Voor zover daarop van toepassing aanvaardt Veneklaas een aan haar gegeven opdracht onder het voorbehoud dat de met betrekking daartoe vereiste vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, etc. , tijdig, dat wil zeggen vóórdat er door haar begonnen dient te worden met de uitvoering van te verrichten werkzaamheden, zijn verleend.

Artikel 8. Verplichtingen van een opdrachtgever
8.1. Een opdrachtgever dient, tenzij anders is, of zal worden, overeengekomen, ervoor zorg te dragen dat Veneklaas tijdig, dat wil zeggen vóórdat er door haar begonnen dient te worden met de uitvoering van te verrichten van werkzaamheden, de beschikking heeft over:
a. alle met betrekking tot een gegeven opdracht vereiste, vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, etc.
b. de locatie, respectievelijk de ruimte, waar Veneklaas werkzaamheden zal moeten uitvoeren, welke alsdan geheel ontruimd zal moeten zijn;
c. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag, en/of afvoer van bouwmaterialen en werktuigen, etc. , alles op haar aanwijzing;
d. voldoende aansluitmogelijkheden waar het de door haar daarbij benodigde elektrische energie aangaat, en over voldoende aftappunten voor gas en water, alles op haar aanwijzing;
e. alle gegevens, waaronder desbetreffende tekeningen, aangaande al datgene dat zich in, en/of op, en/of aan, en/of onder een locatie, en/of perceel, en/of pand bevindt, zoals kabels, leidingen, buizen, etc. ;
f. personen die, voor zover benodigd, dienen zorg te dragen voor het toezicht op voorgeschreven in acht te nemen veiligheidsvoorschriften, en de uitvoering daarvan, onder andere bij werkzaamheden aan wegen.
8.2. Een opdrachtgever is verplicht om niet, en in elk geval voor zover zulks reeds op of nabij een locatie van door Veneklaas te verrichten werkzaamheden aanwezig is, het door haar daarbij benodigde ter beschikking te stellen, zoals gas, water, elektriciteit, faciliteiten voor opslag, alsmede andere benodigde zaken.
8.3. Voor zover een opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen deze en Veneklaas zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is deze verantwoordelijk en aansprakelijk waar het een niet tijdige levering, respectievelijk uitvoering, daarvan betreft.
8.4. Voor zover een opdrachtgever verantwoordelijk is voor vertragingen bij het begin en tijdens het uitvoeren van de door Veneklaas in het kader van een opdracht te verrichten werkzaamheden is deze jegens haar aansprakelijk voor door haar deswege geleden en te lijden schade.

Artikel 9. Uitbesteding van werkzaamheden aan derden
Het is te allen tijde aan Veneklaas toegestaan om in het kader van de uitvoering van een opdracht werkzaamheden door een derde, dan wel derden, te laten verrichten.

Artikel 10. Onderaanneming
10.1. In een geval dat Veneklaas bij de uitvoering van een aan haar verstrekte opdracht werkzaamheden door een derde, hierna de onderaannemer te noemen, laat verrichten, dient deze op een eerste verzoek van haar een schriftelijke opdracht aan haar te verstrekken van de werknemers, die hij/zij, de onderaannemer dus, ten behoeve van de uitvoering van de desbetreffende opdracht werkzaamheden laat verrichten.
10.2. Op een eerste desbetreffend verzoek zal de onderaannemer aan haar de loonstaten laten zien van de werknemers, die hij/zij in het kader van de door Veneklaas verstrekte opdracht, werkzaamheden laat uitvoeren, alsmede opgave doen alwaar door die werknemers werkzaamheden zijn verricht el) van de aldaar gewerkte uren.
10.3. De onderaannemer staat er jegens Veneklaas voor in dat hij/zij alle verplichtingen voortvloeiende uit de sociale verzekeringswetten en de belastingwetgeving nakomt, en vrijwaart haar aldus in dat raam.
10.4. De onderaannemer is verplicht om op een eerste verzoek van Veneklaas aan deze schriftelijk de naam en het adres van de bedrijfsvereniging waar hij/zij bij is aangesloten en het bewijs van die inschrijving te verstrekken, alsmede zijn/haar loonbelastingnummer .
10.5. De onderaannemer is tevens verplicht om op een eerste verzoek van Veneklaas verklaringen over te leggen aangaande zijn/haar betalingsgedrag waar het aan de bedrijfsvereniging en de belastingdienst te verrichten betalingen betreft.
10.6. De onderaannemer verplicht zich om op een eerste verzoek van Veneklaas aan haar te laten zien dat hij/zij zijn/haar verplichtingen ten opzichte van de bedrijfsvereniging en de belastingdienst volledig en correct administreert.
10.7. Aan Veneklaas komt te allen tijde het recht toe om onder inhouding daarvan op door haar aan de onderaannemer te betalen bedragen in diens plaats aan de bedrijfsvereniging en de belastingdienst die bedragen af te dragen, die hij/zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen hem/haar en Veneklaas aan die instanties heeft te voldoen.
10.8. a. Onverminderd al het overige in dit artikel bepaalde, is de onderaannemer verplicht om de in de Coördinatiewet Sociale Verzekering bedoelde G-rekening beschikbaar te hebben.
b. Indien en voor zolang de onderaannemer het nummer van diens G-rekening (nog) niet aan Veneklaas zal hebben doorgegeven zal deze gerechtigd zijn om aan hem/haar de betaling op te schorten van die bedragen, die hij/zij in het kader van de opdracht van Veneklaas aan hem/haar aan de bedrijfsvereniging en de belastingdienst heeft af te dragen.
c. Veneklaas kan te allen tijde bedragen, die de onderaannemer in het kader van door hem/haar uitgevoerde werkzaamheden aan de bedrijfsvereniging en de belastingdienst heeft af te dragen, op diens G-rekening overmaken. Met een desbetreffende overdracht zal Veneklaas voor wat betreft dat gedeelte van haar betalingsverplichtingen aan de onderaannemer ten opzichte van deze gekweten zijn.
10.9. a.De onderaannemer kan slechts bij toestemming van Veneklaas door haar aan hem/haar opgedragen werkzaamheden door een derde, dan wel derden, laten uitvoeren.
b. Elke dergelijke derde zal als het ware als een werknemer van de onderaannemer worden beschouwd, dan wel, voor zover het daarbij om een onderneming zal gaan, zal al datgene dat in dit artikel is bepaald mutatis mutandis tévens ten aanzien van deze onderneming gelding hebben, dan wel ten aanzien daarvan doorwerking hebben.
10.10. De onderaannemer zal aan Veneklaas bij elke overtreding van het hierin bepaalde een gefixeerde boete van E. 4.500,-- verbeuren, onverminderd diens recht om alsdan de gehele door haar deswege geleden en nog te lijden schade van hem/haar te vorderen.

Artikel 11. Prijswijzigingen
Veneklaas is te allen tijde gerechtigd om na het verlenen van een opdracht aan haar verhogingen van haar kosten tengevolge van wijzigingen in lonen, premies en arbeidsvoorwaarden, etc. , aan haar opdrachtgever door te berekenen. Zo ook is zij gerechtigd om voor haar onvoorziene wijzigingen in materiaalprijzen, en in de prijzen van door haar te leveren andere goederen, aan haar opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 12. Meer-en minderwerk
12.1. Aan Veneklaas opgedragen werkzaamheden en door haar uit te voeren leveranties zijn strikt beperkt tot datgene dat schriftelijk tussen haar en een opdrachtgever is overeengekomen.
12.2. In afwijking van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde kunnen Veneklaas en een opdrachtgever nadien overeenkomen dat er meer, dan wel minder, zal worden uitgevoerd en/of geleverd dan oorspronkelijk tussen hen werd overeengekomen. Het meerdere zal alsdan door Veneklaas aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Het mindere zal niet worden berekend, dan wel in een voorkomend geval worden verrekend.
12.3. Indien en voor zover Veneklaas tijdens het uitvoeren van een opdracht geconfronteerd zal worden met voor haar onvoorzienbare kostenverhogende factoren, zal zij gerechtigd zijn om zulks aan een opdrachtgever door te erekenen.

Artikel 13. Materialen
13.1. Tenzij uitdrukkelijk anders tussen haar en een opdrachtgever is overeengekomen, zal Veneklaas bij het uitvoeren van een haar gegeven opdracht waar het de daarbij door haar te leveren en te verwerken materialen aangaat gebruik maken van materialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.
13.2. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden door haar verwijderde goederen kunnen, zo zij dat wenst en als de opdrachtgever daartegen geen bezwaar heeft, aan Veneklaas toevallen. Voor zover van toepassing is Veneklaas alsdan gehouden tot de betaling van een billijke vergoeding daarvoor .
13.3. Een geringe afwijking in een eigenschap van een materiaal, welke dan ook, zal voor een opdrachtgever geen reden kunnen zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende materiaal.

Artikel 14. Annuleringen
14.1. In het geval dat een opdrachtgever een aan Veneklaas gegeven opdracht annuleert, zal deze alle reeds door haar in het kader van de opdracht gemaakte kosten (aanschaf grondstoffen, materialen, loonbetalingen, etc.) hebben te vergoeden, alsmede bij wege van schadeloosstelling éénderde van het met haar overeengekomen totaalbedrag tegen hetwelk zij de opdracht zou uitvoeren. In een dergelijk geval zal een opdrachtgever Veneklaas voorts hebben te vrijwaren ingeval van vorderingen van derden, te maken hebbende met de desbetreffende annulering. Een dergelijke opdrachtgever zal na de betaling door hem/haar aldus betaalde grondstoffen en materialen, voor zover althans de levering daarvan mogelijk zal zijn.
14.2. Betaling door een opdrachtgever van datgene dat in het eerste lid van dit artikel is bepaald laat het recht aan Veneklaas onverlet om daarnaast van deze betaling te vorderen van het gehele door haar door een annulering geleden schade.
14.3. Tenzij tussen partijen anders werd overeengekomen, geven het al dan niet verlenen van subsidies, het al dan niet verkrijgen van financieringen, alsmede onvoorziene omstandigheden, aan een opdrachtgever nimmer een recht om tot het annuleren door hem/haar van een aan Veneklaas gegeven opdracht te komen.

Artikel 15. Leveringstermijnen
15.1. In een geval dat enige door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering en/of oplevering overschreden wordt, kan daarvan aan Veneklaas slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven. In elk geval kan zulk een verwijt niet aan Veneklaas worden gemaakt, casu quo kan zij niet verantwoordelijk en aansprakelijk gehouden worden voor enige schade als gevolg van een dergelijke overschrijding.
15.2. Bij het niet afnemen door deze van door haar voor een opdrachtgever bestelde goederen, zal Veneklaas, terwijl zij ter beschikking van zulk een opdrachtgever blijven, de betreffende goederen waar mogelijk voor diens rekening en risico (doen) opslaan.

Artikel 16. Oplevering
16.1. Een door haar uitgevoerd werk, dan wel project, wordt geacht door Veneklaas aan de opdrachtgever te zijn opgeleverd op het tijdstip dat zij schriftelijk aan deze te kennen geeft dat het betreffende werk, dan wel project, gereed is, dan wel op het tijdstip dat deze het betreffende werk, dan wel project, in gebruik heeft genomen.
16.2. In het geval dat een door Veneklaas met een opdrachtgever overeengekomen opleverings- termijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals verder omschreven in artikel 19 lid 1 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 17. Reclames
17.1. Een opdrachtgever wordt geacht prompt na aflevering van goederen, casu quo na de oplevering van een werk, tot de inspectie daarvan over te gaan, en om daaraan geconstateerde gebreken ter stond aan Veneklaas te melden. Elke opdrachtgever wordt, behoudens in een geval van een niet te constateren gebrek, bij het ontbreken van binnen acht dagen na af - en/of oplevering van een betreffend goed en/of werk aan Veneklaas gerichte reclames akkoord te zijn gegaan met de staat waarin zulk een goed en/of werk op het moment van de af- en/of oplevering verkeerde.
17.2. Veneklaas zal in staat gesteld moeten worden om een bij haar ingediende reclame te controleren. Zij is alleen verplicht om een schriftelijk door haar erkend gebrek te verhelpen.
17.3. Indien een opdrachtgever en Veneklaas in onderling overleg besluiten om ter beslechting daarvan een geschil over enig in dit artikel bepaalde aan een derde voor te leggen, dan zullen de kosten, die deze derde in een voorkomend geval voor zijn werkzaamheden zal berekenen voor rekening komen van de partij, die door hem/haar in het ongelijk wordt gesteld.
17.4. In elk geval dat Veneklaas een gebrek zal moeten verhelpen zal zij tot niet meer gehouden dan tot datgene dat zij in het kader daarvan zal moeten verrichten. In elk geval dat een gebrek niet te verhelpen zal zijn, en dat er deswege door Veneklaas een vergoeding betaald zal moeten worden, zal de alsdan door haar te betalen vergoeding, met inbegrip van gemaakte kosten, nimmermeer kunnen bedragen dan het factuurbedrag van het desbetreffende geleverde goed, casu qou van het desbetreffende opgeleverde werk.

Artikel 18. Aansprakelijkheid
18.1. Veneklaas kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals verder omschreven in artikel 19 lid 1 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van een opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel enige andere persoon, die door of vanwege deze te werk is gesteld.
18.2. Veneklaas is slechts op de vergoeding van een schade, welke dan ook, en door welke oorzaak dan ook, aan te spreken voor zover een schade het bedrag waarvoor zij zich voor schade heeft verzekerd niet te boven gaat. Zij is nimmer aansprakelijk voor meer dan dat.
18.3. Veneklaas zal hoe dan ook nimmer gehouden zijn tot het vergoeden van gevolgschade, door welke gebeurtenis een dergelijke schade dan ook is ontstaan.

Artikel 19. Overmacht
19.1. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Veneklaas liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbaar weer als gevolg van welk weersomstandigheid dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van materialen, uitsluitingen, verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan, het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Veneklaas door diens leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Veneklaas of van diens leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Veneklaas of diens leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
19.2. Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in het eerste lid van dit artikel zal Veneklaas niet alleen niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van elk geval op zich afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een blijvende onmogelijkheid van levering en/of uitvoering, zoals overeengekomen, zal de desbetreffende overeenkomst beschouwd worden als te zijn geannuleerd, dan wel als te zijn ontbonden. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, zij het gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Veneklaas als diens opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de laatste aan de eerste te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

Artikel 20. Eigendomsvoorbehoud
20.1. Elk door Veneklaas aan een opdrachtgever geleverd goed blijft haar eigendom tot aan de volledige betaling daarvan door deze aan haar .
20.2. Zolang een door haar aan een opdrachtgever geleverd goed nog niet door deze aan haar is betaald komt aan Veneklaas te allen tijde het recht toe om op een eerste vordering met betrekking daartoe door haar aan deze het desbetreffende goed tot zich te nemen. In een geval dat een opdrachtgever in een staat van surséance van betaling, faillissement, of liquidatie komt te verkeren, dan wel bij beslaglegging(en), komt aan Veneklaas het recht toe om, zonder enige voorafgaande aankondiging door haar aan deze, geleverde goederen, die nog niet door deze aan haar betaald zijn, meteen tot zich te nemen.
20.3. Zolang een opdrachtgever een door Veneklaas aan deze geleverd goed onbetaald laat, is deze niet gerechtigd tot het verrichten van enige daad van beschikking met betrekking tot dat goed, zoals bijvoorbeeld het verpanden van het desbetreffende goed.

Artikel 21. "Wanprestatie" en ontbinding
21.1. Bij elk niet nakomen van een opdrachtgever, zoals met haar werd overeengekomen, zal deze zonder voorafgaande ingebrekestelling met betrekking daartoe ten opzichte van Veneklaas in gebreke zijn.
21.2. Onverminderd het in het Burgerlijk Wetboek te dien aanzien bepaalde komt aan Veneklaas bij elk niet nakomen van een opdrachtgever het recht toe om het nakomen van haar verbintenissen voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst op te schorten, dan wel om deze, al dan niet gedeeltelijk, buitengerechtelijk te ontbinden.
21.3. In een geval dat een opdrachtgever in een staat van surséance van betalingsfaillissement, of liquidatie komt te verkeren, ons land metterwoon verlaat, zijn onderneming vervreemdt, dan wel bij beslaglegging(en), is het in het tweede lid van dit artikel geformuleerde eveneens van toepassing. Indien zich één of meerdere van deze gevallen voordoen zullen alle vorderingen, die Veneklaas alsdan op een dergelijke opdrachtgever zal hebben, ter stond door haar op deze opeisbaar zijn.

Artikel 22. Betalingen
22.1. Elke aan Veneklaas door een opdrachtgever verschuldigde betaling dient, tenzij schriftelijk anders tussen haar en deze is overeengekomen, binnen vijftien dagen na de datum van facturering aan haar te zijn verricht.
22.2. Bij elke overschrijding van een opdrachtgever van de hierin gestelde betalingstermijn is Veneklaas gerechtigd om aan deze vanaf de datum van facturering over het bedrag van de factuur een rente van 1,25 procent per maand in rekening te brengen.
22.3. Bij elke overschrijding van een opdrachtgever van de hierin gestelde betalingstermijn is Veneklaas voorts gerechtigd om van deze de betaling te vorderen van alle kosten, die door haar buiten zowel als in rechte gemaakt dienen te worden om de voldoening van haar vordering(en) te verkrijgen, waaronder in elk geval zijn begrepen de honoraria van eventuele door haar ingeschakelde advocaten, procureurs, zaakwaarnemers, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders .
22.4. Door Veneklaas te maken buitengerechtelijke kosten worden minimaal, onverminderd de vanwege een overschrijding van de betalingstermijn te betalen rente, gesteld op 15 procent van de hoofdsom, met een minimum van E. 200,-- per geval. Indien de werkelijk te maken, dan wel gemaakte, buitengerechtelijke kosten hoger liggen dan 15 procent, dan is Veneklaas gerechtigd om in een voorkomend geval het totaalbedrag van deze werkelijke buitengerechtelijke kosten aan een opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 23. Geschillen
Elk geschil dat zich tussen een opdrachtgever en Veneklaas zal voordoen zal, met uitsluiting van elk ander gerechtelijk forum, ter beslechting daarvan aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd. Indien niet anders dwingendrechtelijk bepaald, is de rechter van de woonplaats van Veneklaas aangewezen om van een dergelijk geschil kennis te nemen.